Hoppa till innehåll

Laudato Si'-veckan: Att lyssna och vandra tillsammans

Mellan den 22 och den 29 maj pågår Laudato Si'-veckan då katolska kyrkan världen över uppmärksammar behovet av ständig reflektion kring vårt gemensamma ansvar för skapelsen.

Under dessa sju dagar kommer man att adressera sju olika mål genom olika aktiviteter och digitala evenemang runtom i världen. Programmet dag för dag finns här.

De sju målen är följande:

  • Bemöta klimatkrisen bland annat genom att ställa om till användandet av förnybara energikällor i hemmen, industrierna och i samhället, samt måna om den biologiska mångfalden.
  • Hörsamma de fattigas rop genom att verka för rättvisare fördelning av jordens resurser, och själv visa större generositet gentemot behövande som är nära och i fjärran.
  • Ställa om ekonomiska system, så att jordens begränsade resurser används mer sparsamt, återanvänds och fördelas rättvist bland jordens alla folk.
  • Anamma en hållbar livsstil genom att förbruka mindre av jordens resurser, äta mindre kött, använda mindre plastföremål, använda mindre fossila bränslen, förorena mindre på land och i hav, samt se över det som man själv betraktar som viktigt i livet.
  • Öka medvetenheten om jordens tillstånd genom att skaffa sig kunskap om vad ’integrerad ekologi’ innebär utifrån kristna värderingar och förse sig med andliga och sociala verktyg för att praktisera en hållbar livsstil.
  • Förkovra sig i ’ekologisk spiritualitet’ genom att upptäcka Gud i allt, i det vackra och i det undanskymda, i människorna, djuren och i hela naturen, samt förvissa sig om att denna upptäckt leder till uppskattning och vårdande av Guds skapelse i varje stund.
  • Inse ’gemenskapens skaparkraft’ som en resurs att använda sig av för det allmänna bästa, och som en kraft som möjliggör handlingar, vilka leder till strukturella förändringar i det sätt vi organiserar samhället, värnar om naturen och värdesätter hela skapelsen.

Mer information om detta finns i texten "Att lyssna och varandra tillsammans" av Charles Câmara som finns att läsa i sin helhet här.