Hoppa till innehåll

Angående Rapports inslag den 18 och 19 december

Har övergrepp begåtts måste det komma till kännedom och de skyldiga ska ställas till svars. Vad gäller det specifika fall som Rapport berättar om vill vi ge följande information:

 

  • SVT har fått utförliga skriftliga svar via e-post på alla frågor som de har ställt till oss. Vi har också skickat dem dokument som visar fakta. Av etiska skäl och av hänsyn till de båda inblandade har vi dock tackat nej till att i TV-intervjuer gå in på detaljer om fallet.

 

  • Detta ärende rör inte minderåriga utan en relation mellan två vuxna personer som pågick från år 2001 till år 2004. År 2001 var kvinnan 22 år.

 

  • Det gick 11 år innan kvinnan, i själavårdande samtal, berättade om händelsen. Preskriptionstiden för sexuella övergrepp mot vuxna är 5 år.

 

  • Ingen av personerna är anställda av Stockholms katolska stift eller av en katolsk församling. Mannen som ärendet rör är inte präst utan ordensbroder i en från stiftets jurisdiktion fristående orden.

 

  • Ansvaret för ordensbroderns verksamhet ligger på hans orden. Han har verkat på ordens uppdrag, inte stiftets. Det som han anklagas för ägde rum utanför stiftets ramar och lokaler.

 

  • När man år 2012 från stiftets sida fick kännedom om kvinnans berättelse ombads ordensföreståndaren av stiftet att kontakta sin ordensledning i Rom för att se hur man på bästa sätt skulle gå till väga. Vid en händelse som denna är det ordensföreståndaren som primärt har mandat att vidta åtgärder. Stiftets biskop har inte detta mandat. Därför fick stiftet börja med detta första steg.

 

  • Samtidigt erbjöd sig stiftet att bistå orden och kvinnan med en kyrklig jurist. Ett inledande samtal mellan kvinnan och den lokala ordensföreståndaren arrangerades. Den kyrkliga juristen närvarade och kvinnan hade en psykolog vid sin sida som stöd. Präster och andra ansvariga inom katolska kyrkan i Sverige – oavsett om man tillhör en orden eller inte - har genomgått utbildning i stiftets beredskapsplan mot övergrepp. Där ingår information om hur man ska ta emot berättelser om övergrepp genom att lyssna och stödja, ta på allvar och inte ifrågasätta. Vad som framkommit av kontakterna via SVT:s journalister är att kvinnan inte upplever sig ha blivit bemött på det sättet. Detta tar stiftet på största allvar och har därför tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur samtalet genomfördes. Vi beklagar den smärta som händelsen har medfört för kvinnan.

 

  • Efter det inledande samtalet behandlades fallet inom vederbörandes orden. Kvinnan har fått information om de åtgärder och inskränkningar som blev följden för ordensbrodern.

 

  • Den kanoniska rätten är inte ett parallellt rättssystem utan ett komplement som hanterar inomkyrkliga frågor. Exempel på områden som den kanoniska rätten berör är de krav kyrkan ställer på sina präster och hur olika poster inom kyrkan skall tillsättas.

 

Processen inom Stockholms katolska stift vid anmälan om sexuella övergrepp eller otillbörligt beteende inom våra församlingar finns beskriven här och även denna information har SVT fått skriftligt av oss.