Detta händer när du anmäler

Om man får kännedom om en anklagelse eller misstanke som inte har anmälts eller utretts ska man anmäla saken till generalvikarien eller stiftets kontaktpersoner. Att man tänker ta denna kontakt ska klargöras i samtalet med den som har framfört anklagelsen eller misstanken. Inga löften om tystnad ska ges.

  1. När anmälan har kommit in gör Generalvikarien, tillsammans med personer ur stiftets arbetsgrupp för frågor om sexuella övergrepp mot barn, en omedelbar bedömning av vilka steg som först ska tas. Finns det akut risk för att barn far illa agerar gruppen omgående – i samverkan med Polisen och Socialförvaltningen - för att snabbt hindra detta.
  2. Generalvikarien ser till att det upprättas en skriftlig rapport över anklagelserna eller misstankarna om sexuella övergrepp. Rapporten förses med ett diarienummer. Du som har framfört anmälan får inom en vecka en bekräftelse på din anmälan samt information om vilka omedelbara steg som har tagits.
  3. En person inom stiftet utses för att hålla kontakt med den som anklagats så att även den kan informeras löpande om hur utredningen fortskrider. Under den tid som ärendet undersöks har den som anmäler inte rätt att få insyn i vad som framkommer eller vilka åtgärder som görs. Det går tyvärr inte heller att säga i förväg hur lång tid undersökningen kommer att ta, vilka övriga personer som utfrågas eller vad dessa säger.
  4. Oavsett utfallet av den civila och den kyrkliga prövningen av fallet gör arbetsgruppen en riskbedömning, i förekommande fall i samråd med civila myndigheter, för att utreda om och i så fall i vilka sammanhang den anklagade eller misstänkte kan fortsätta att arbeta inom stiftet. Därefter gör arbetsgruppen en samlad bedömning, vars resultat lämnas i form av en rekommendation till biskopen. Om du som har anmält saken har angett att du vill bli underrättad om beslut informeras du om vilka slutsatser och åtgärder som stiftet har kommit fram till. Om du är missnöjd med hanteringen av saken kan du få den prövad av stiftets barnskyddsombud för att se om reglerna för ärendehantering har tillämpats på korrekt sätt.   

Mer information om detta finns i Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar, kap. 6-11.

 

Ett sexuellt övergrepp mot ett barn som inte anmäls, kan leda till att fler barn utsätts. Därför är det absolut nödvändigt att varje anklagelse eller misstanke blir utredd på rätt sätt.

Du som tar del av ett utsatt barns berättelse spelar här en nyckelroll. Undrar du hur du ska gå till väga kan du få hjälp av stiftets kontaktpersoner eller av barnskyddsombudet