Hoppa till innehåll

Extern granskning av stiftets beredskapsarbete

Två externa granskare har gått igenom hela stiftets arkiv med avslutade och pågående ärenden rörande anklagelser om övergrepp. Syftet har varit att se om ärenden har hanterats på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Även Barnskyddsombudets arbete har analyserats utifrån stiftets beredskapsplan för övergrepp på minderåriga och aktuell lagstiftning inom området.

Granskningen visar att  det inte finns något i arkivet som talar för att stiftets biskopar eller andra skulle ha försökt undanhålla information eller dölja någon händelse. Dock finns det förbättringsmöjligheter vad gäller strukturen och systematiken för själva arkiveringen och för ärendehanteringen. Granskarna föreslår en rad åtgärder för detta som stiftsledningen och beredskapsgruppen nu implementerar.  

Granskningen visar också att Barnskyddsombudet arbetar systematiskt och mycket väl grundat i Barnkonventionen och andra gällande regelverk samt att utbildningarna som är framtagna är relevanta och av hög kvalitet.