Måndag den 29 juni

PETRUS OCH PAULUS

Högtid

 

Mässan på dagen

 

Första läsningen                                                                                                    Apg 12:1–11

 

Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom.

                      Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. »Skynda dig upp«, sade han, och då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: »Ta på dig bältet och sandalerna.« Petrus lydde, och ängeln sade: »Svep om dig manteln och följ mig.« Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart Petrus hade sansat sig sade han: »Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.«

 

Responsoriepsalm                                                                                      Ps 34:2–9 (R. jfr 8)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 631. När den läses används följande text:

 

R. Herrens ängel befriar dem som fruktar honom.

 

Jag vill lova Herren alltid,

                      hans pris skall ständigt vara i min mun.

Min själ skall berömma sig av Herren,

                      de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R.

 

Lova med mig Herren,

                      låt oss med varandra upphöja hans namn.

Jag sökte Herren, och han svarade mig,

                      och ur all min förskräckelse räddade han mig. R.

 

De som skådar upp till honom strålar av fröjd,

                      och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel.

Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom

                      och frälste honom ur all hans nöd. R.

 

Herrens ängel slår sitt läger

                      omkring dem som fruktar honom,

                      och han befriar dem.

Smaka och se att Herren är god.

                      Salig den man som tar sin tillflykt till honom. R.

 

Andra läsningen                                                                                         2 Tim 4:6–8, 17–18

 

Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

                      Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt

ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

 

Halleluja                                                                                                                    Matt 16:18

 

V. Du är Petrus,

och på den klippan skall jag bygga min kyrka,

och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 16:13–19

 

När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«