Torsdag den 15 oktober

Läsning                                                                                                                         Ef 1:1–10

 

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus.

 

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse

som genom Kristus finns i himlen,

liksom han före världens skapelse

har utvalt oss i honom

till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.

Han har förutbestämt oss till att få söners rätt

genom Jesus Kristus och förenas med honom

— det var hans viljas beslut —

till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss

med sin älskade son.

I honom och genom hans blod har vi friköpts

och fått förlåtelse för våra överträdelser

— så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet

och klokhet flöda över oss.

Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss,

det beslut om Kristus

som han hade fattat från början

och som skulle genomföras när tiden var inne:

att sammanfatta allting i Kristus,

allt i himlen och på jorden.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 98:1–6 (R. 2a)

 

R. Herren har låtit sin frälsning bli känd.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

                      ty han har gjort under.

Han har vunnit seger med sin högra hand

                      och med sin heliga arm. R.

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd,

                      han har uppenbarat sin rättfärdighet

                      för hedningarnas ögon.

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet

                      mot Israels hus. R.

 

Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser.

                      Höj jubel till Herren, alla länder,

                      brist ut i glädjerop och lovsjung. R.

 

Prisa Herren med harpa,

                      med harpa och med lovsång.

Höj jubel med trumpeter och basuner

                      inför Herren, konungen. R.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:16

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 11:47–54

 

Vid den tiden sade Jesus : »Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era fäder dödade. Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de dödade profeterna och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja. Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse, alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det. Ve er, ni laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som ville gå in har ni hindrat.«

                      När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas för.