Fredag den 22 maj

Läsning                                                                                                                   Apg 18:9–18

 

När Paulus var i Korinth sade Herren i en syn till honom om natten: »Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Ingen skall angripa dig och göra dig något ont; här i staden är det många som hör till mitt folk.« Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord.

                      Det år då Gallio var ståthållare i Achaia förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen och sade att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. Men innan Paulus hann ta till orda, sade Gallio till judarna: »Om det gällde något brott eller skurkstreck skulle jag naturligtvis lyssna på er, judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill inte jag vara domare.« Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade sig alla över synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen. Men det tog Gallio ingen notis om.

                      Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila; i Kenchreai hade han dessförinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 47:2–7 (R. 8a)

 

R. Gud är konung över hela jorden

eller: Halleluja.

 

Klappa i händerna, alla folk,

                      höj jubel till Gud med fröjderop.

Ty Herren är den Högste, han är värd att frukta,

                      en väldig konung över hela jorden. R.

 

Han tvingar folken under oss

                      och folkslagen under våra fötter.

Han utväljer åt oss ett eget land,

                      Jakobs, hans älskades, stolthet. R.

 

Gud har stigit upp under jubel,

                      Herren, till dånet av basuner.

Lovsjung Gud, ja, lovsjung,

                      lovsjung vår konung, lovsjung. R.

 

Halleluja                                                                                                          Jfr Luk 24:46, 26

 

V. Kristus måste lida och uppstå från de döda

och så gå in i sin härlighet.

 

Evangelium                                                                                                          Joh 16:20–23a

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda, har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting.«