Hoppa till innehåll

Den katolska socialläran

Den katolska socialläran är en central och grundläggande del av vår tro.

Grunden till socialläran kommer från Bibeln där Jesus i handling visade att Gud vill rättvisa, barmhärtighet, kärlek och förlåtelse. Jesus visade omsorg om fattiga, utstötta och sjuka. Han bildade ett exempel för de troende och den tidiga kyrkan var mycket socialt medveten. Detta har fortsatt under kyrkans hela historia. Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även i samhället och inom den familj som utgörs av alla människor på jorden.

Den katolska socialläran består av påvliga encyklikor och andra officiella kyrkliga dokument och behandlar olika samhällsfrågor utifrån katolska kyrkans syn på vad en människa är, människans värdighet, hennes rättigheter och skyldigheter. Syftet med socialläran är att beskriva och analysera samhällsläget och sedan utifrån en kristen synvinkel föreslå reformer och insatser. Socialläran bygger på grundläggande kristen tro men alla människor kan förstå och tillägna sig den.

Socialläran kommenterar samhället utifrån icke tidsbundna, universella principer. Dessa fyra fundamentala principer är:

  • Personprincipen: varje person skall framstå och betraktas som en okränkbar individ med självbestämmanderätt för val av arbete, rätt till utbildning etc. 
  • Solidaritetsprincipen: enskilda personer och olika grupper, när de verkar för sina egna intressen, måste ta hänsyn till hela samhällets bästa.
  • Subsidiaritetsprincipen: enskilda personer och grupper skall förfoga över ett så starkt frihetsutrymme och så vidsträckta utvecklingsmöjligheter som möjligt.
  • Principen om det gemensamma goda: det är varje människas rätt, plikt och ansvar att aktivt vara med och bygga samhället.

Andra grundfrågor som återkommer i socialläran är synen på de fattiga och de mest sårbara, synen på äganderätten, synen på statens roll, synen på demokrati och synen på naturen och miljön.

Socialläran är utformad för att leda till handling. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap.

I augusti 2019 gav Veritas Förlag ut hela den katolska socialläran (från 1891 till 2015) i en svensk översättning. Den katolska socialläran på svenska finns bland annat på Katolsk Bokhandel i Stockholm och Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg.

DOCAT är en ”populärvetenskaplig” presentation av socialläran som ges av Catholica förlag.

Läs mer om den katolska socialläran i Katolskt Magasin.

Kardinal Arborelius med Veritas översättning av "Den katolska socialläran".