28 januari - S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Minnesdag

Föddes (troligen 1225) i Italien, där han inträdde i dominikanorden, blev professor vid universitetet i Paris och ägnade hela sitt intellektuella liv åt att med hjälp av Aristoteles filosofi slå en brygga mellan tro och förnuft. Ingen kyrkolärare i nyare tid (han dog 1274) har haft större betydelse. Hans mest kända verk är Summa theologiae.