S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare

Född troligen i Trier år 339, studerade juridik i Rom och blev guvernör i Ligurien. Var bara katekumen när folket i Milano spontant valde honom till biskop år 374. Han blev en folkets biskop, som lade ner stor omsorg på dopundervisning och predikan. När Augustinus skildrar sin omvändelse, talar han särskilt om det intryck som Ambrosius predikan och gudstjänstens skönhet gjorde på honom. Avled år 397.