KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

CCR - Catholic Charismatic Renewal


...är ett överraskande verk av den helige Ande i vår tid. Inom förnyelsearbetet vill man därför främja det personliga mottagandet av den helige Ande och bruket av de andliga nådegåvorna (karismerna) i både människors personliga liv och i hela kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen är ingen begränsad "rörelse". Den har ingen mänsklig grundare, inga "medlemmar". De som nåtts av den erbjuder sina erfarenheter och kunskaper till hela kyrkan.

Den helige Ande får människor att fungera tillsammans i till exempel bönegrupper, kommuniteter, aktionsgrupper med olika inriktning, utbildningsprogram och evangelisationscentra.

Inom förnyelsen söker man främja

  • människors personliga omvändelse till Jesus Kristus och ett liv i helgelse
  • ett målmedvetet personligt mottagande av den helige Andes person och kraft på samma sätt som i den unga kyrkan
  • mottagandet och bruket av de andliga nådegåvorna, inte bara inom förnyelsens ram utan i hela kyrkan
  • evangelisation i den helige Andes kraft, innefattande evangelisation av icke-kristna, re-evangelisation av nominellt kristna och evangelisation av kulturer och sociala strukturer.


Hur det började i vår tid

När påven Johannes XXIII öppnade Vatikankonciliet 1962 bad han: Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst! Påven Leo XII hade redan 1897 börjat uppmana hela kyrkan att be att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom.

1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad handling av den helige Ande. En grupp studenter fick i samband med en reträtt en kraftfull erfarenhet av den helige Ande en månad efter att detta hänt deras lärare. Därefter har rörelsen spritt sig  och berört långt mer än 100 miljoner katoliker - biskopar, präster, systrar, lekfolk - över hela världen.

De som aktivt gått in i ett liv i den helige Ande har också fått en ny relation till Jesus Kristus, en ny kärlek till kyrkan och en ny och överraskande frimodighet i sin tro. 

 

Kontaktuppgifter:

Diakon Pancho Chin A Loi

Mobiltel.: 073-925 37 17

E-post: pancho.chinaloi@gmail.com

 

Sara Zielinska

Mobiltel: 076-054 35 80

E-post: zielinska.sara@gmail.com

 

E- post: kks@isidor.se

 

Hemsida Sverige

Internationell hemsida