Söndag den 8 december

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

 

Första läsningen                                                                                                      Jes 11:1–10

 

En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam,

ett skott skall skjuta upp ur hans rot.

Han är fylld av Herrens ande,

vishetens och insiktens ande,

klokhetens och kraftens ande,

kunskapens och gudsfruktans ande.

Han dömer inte efter skenet,

skipar inte rätt efter rykten.

Rättvist dömer han de svaga,

med oväld skipar han rätt åt de fattiga i landet.

Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,

de ondas liv blåses ut av hans tal.

Rättvisan är hans bälte,

troheten bär han kring livet.

 

Då skall vargen bo med lammet,

pantern ligga vid killingens sida.

Kalv och lejon går i bet

och en liten pojke vallar dem.

Kon och björnen betar tillsammans,

deras ungar ligger sida vid sida.

Lejonet äter hö som oxen.

Spädbarnet leker vid ormens håla,

ett barn sticker handen i kobrans bo.

Ingenstans på mitt heliga berg

skall ske något ont eller vrångt,

ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,

liksom havet är fyllt av vatten.

 

Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad.

 

Responsoriepsalm                                                              Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17 (R. jfr 7)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 650. När den läses används följande text:

 

R. Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

 

Gud, ge kungen dina lagar,

                      kungasonen din rättvisa ordning,

så att han rättrådigt dömer ditt folk

                      och låter dina betryckta få sin rätt. R.

 

Låt rättvisa grönska i alla hans dagar

                      och fred och välgång råda,

                      tills ingen måne lyser mer.

Må han härska från hav till hav,

                      från floden till världens ände. R.

 

Han räddar den fattige som ropar,

                      den arme som ingen hjälper.

Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,

                      räddar de fattigas liv. R.

 

Må hans namn leva för alltid,

                      föras vidare så länge solen lyser.

Den som välsignar skall nämna hans namn,

                      alla folk skall prisa honom lycklig. R.

 

Andra läsningen                                                                                                    Rom 15:4–9

 

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader.

                      Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna, och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga.

 

Halleluja                                                                                                                      Luk 3:4, 6

 

V. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Alla människor skall se Guds frälsning.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 3:1–12

 

Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: »Omvänd er. Himmelriket är nära.« Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

                      När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: »Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«