Måndag den 2 december

Läsning                                                                                                                          Jes 4:2–6

 

På den tiden skall det som Herren låter växa bli till prydnad och härlighet, och vad landet alstrar bli till berömmelse och ära, för den räddade skaran i Israel. Och det skall ske att den som lämnas kvar i Sion och den som blir kvar i Jerusalem, han skall då kallas helig, var och en som är upptecknad till liv i Jerusalem — när en gång Herren har tvättat av Sions döttrars orenlighet och bortsköljt ur Jerusalem dess blodskulder, genom rättens och reningens ande. Och Herren skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten, ty ett skyddande täckelse skall vila över all dess härlighet. Och ett skydd skall vara däröver till skugga under dagens hetta, och till en tillflykt och ett värn mot störtskurar och regn.

 

Responsoriepsalm                                                                   Ps 122:1–4, (5–7), 8–9 (R. jfr 1)

 

R. Med glädje får vi komma till Herrens hus.

 

Vilken glädje, när man sade till mig:

                      »Vi skall gå till Herrens hus.«

                      Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

 

Jerusalem, du mäktiga stad,

                      där hus sluter sig väl till hus,

dit stammarna drar upp, Herrens stammar,

                      enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. R.

 

[Där står konungens tron,

                      där tronar han som är av Davids hus.

Önska Jerusalem frid.

                      Ja, må det gå väl för dem som älskar dig.

Frid inom dina murar,

                      trygghet i dina palats! R.]

 

För mina bröders och vänners skull

                      vill jag önska dig frid,

för Herrens, vår Guds, hus skull

                      vill jag söka din välgång. R.

 

Halleluja                                                                                                                          Ps 80:4

 

V. Gud, upprätta oss,

låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss.

 

Evangelium                                                                                                             Matt 8:5–11

 

Vid den tiden när Jesus gick in i Kafarnaum, kom en officer fram till honom och bad om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.« Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Officeren svarade: »Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.«