Fredag den 6 december

Läsning                                                                                                                    Jes 29:17–24

 

Så säger Herren: Se, ännu bara en liten tid, och Libanon skall förvandlas till ett bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark.

                      De döva skall på den tiden höra vad som läses för dem, och de blindas ögon skall se och vara fria från dunkel och mörker. Och de ödmjuka skall då känna allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige. Ty våldsverkarna är då inte mer till, smädarna har fått ett slut, och de som stod efter fördärv är alla utrotade, de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blev fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn förvrängde rätten för den rättfärdige.

                      Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som räddade Abraham: Nu skall Jakob inte mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna, ty när han — hans barn — får se mina händers verk ibland sig, då skall de hålla mitt namn heligt, de skall hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud. De förvillade skall då få förstånd, och de knotande skall ta emot lärdom.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a)

 

R. Herren är mitt ljus och min frälsning.

 

Herren är mitt ljus och min frälsning,

                      för vem skulle jag frukta?

                      Herren är mitt livs värn, för vem skulle jag rädas? R.

 

Ett har jag begärt av Herren,

                      därefter traktar jag:

                      att få bo i Herrens hus så länge jag lever,

för att skåda Herrens ljuvlighet

                      och söka svar i hans tempel. R.

 

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda

                      i de levandes land.

Hoppas på Herren,

                      var frimodig och oförfärad i ditt hjärta,

                      ja, hoppas på Herren. R.

 

Halleluja

 

V. Se, Herren kommer i makt och glans,

han skall upplysa sina tjänares ögon.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 9:27–31

 

Vid den tiden följde två blinda efter Jesus och ropade: »Davids son, förbarma dig över oss!« När han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni tror, och det skall ske.« Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt ingen få veta detta«, men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.