Onsdag den 13 november

Läsning                                                                                                                    Vish 6:1–11

 

Lyssna, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder!

Hör noga på, ni som regerar över människorna,

ni som yvs över era många undersåtar.

Det är Herren som har gett er väldet,

er makt kommer från den Högste;

han skall pröva era gärningar och granska era beslut.

Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt,

inte följt lagen och inte levt efter Guds vilja.

Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;

domen blir hård över höga herrar.

För den ringe finns förlåtelse och nåd,

men de mäktiga möter makt, när de rannsakas.

Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person

och viker inte för världslig storhet.

Hög och låg har han själv skapat,

och han sörjer för alla på samma sätt,

men en sträng granskning väntar denna världens stora.

Till er talar jag alltså, envåldshärskare,

för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg.

De som hållit den heliga lagen i helgd

skall räknas som heliga.

De som lärt sig den blir försvarade vid domen.

Längta därför efter mina ord

och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran.

 

Responsoriepsalm                                                                                  Ps 82:3–4, 6–7 (R. 8a)

 

R. Stå upp, o Gud, håll dom över jorden.

 

Skaffa den arme och faderlöse rätt,

                      ge den betryckte och fattige rättvisa.

Befria den arme och fattige,

                      rädda honom ur de gudlösas våld. R.

 

Jag har sagt att ni är gudar,

                      allesammans den Högstes söner,

men ni måste dö, som människor dör,

                      och falla, som furstarna faller. R.

 

 

 

Halleluja                                                                                                           Jfr 1 Thess 5:18

 

V. Tacka alltid Gud, ge honom ära:

det är hans vilja i Kristus Jesus.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 17:11–19

 

Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit, blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: »Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.«