Tisdag den 8 oktober

Läsning                                                                                                                       Jon 3:1–10

 

Herrens ord kom till Jona, han sade: »Stå upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.« Då stod Jona upp och begav sig till Nineve, som Herren hade befallt. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. Och Jona begav sig på väg in i staden, en dagsresa, och predikade och sade: »Det dröjer ännu fyrtio dagar, så skall Nineve bli förstört.«

                      Då trodde folket i Nineve på Gud, och lyste ut en fasta och klädde sig i sorgdräkt, både stora och små. Och när saken kom för kungen i Nineve, stod han upp från sin tron och lade av sin mantel och höljde sig i sorgdräkt och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve, enligt kungens och hans stores påbud, och sade: »Ingen människa må smaka något, inte heller något djur vare sig av fäkreaturen eller småboskapen, de må inte föras i bet, ej heller vattnas. Och både människor och djur skall hölja sig i sorgdräkt och ropa till Gud med all makt. Och var och en må vända om från sin onda väg och från den orätt som han har haft för händer. Vem vet, kanhända vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig ifrån sin vredes glöd, så att vi inte förgås.«

                      Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde inte så.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 130:1–4ab, 7–8 (R. 3)

 

R. Om du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå?

 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

                      Herre, hör min röst,

                      låt dina öron akta på mina böner. R.

 

Om du, Herre, vill tillräkna synd,

                      Herre, vem kan då bestå?

Dock, hos dig finns förlåtelse,

                      för att man må frukta dig. R.

 

Hoppas på Herren, Israel,

                      ty hos Herren finns nåd,

                      väldig är den frälsning som finns hos honom.

Han skall frälsa Israel

                      från alla deras synder. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 11:28b

 

V. Saliga de som hör Guds ord

och tar vara på det, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 10:38–42

 

Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«