Tisdag den 24 september

Läsning                                                                                                      Esr 6:7–8, 12b, 14–20

 

Kung Darejaves skrev till furstarna på andra sidan floden: »Lämna arbetet på detta Guds hus ostört. Judarnas ståthållare och judarnas äldste må bygga detta Guds hus på dess plats. Och härmed ger jag befallning om hur ni skall gå till väga med dessa judarnas äldste, när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som ges åt kungen i skatt från landet på andra sidan floden skall vad som fordras för omkostnaderna redligt betalas ut åt dessa män, så att hinder inte uppstår i arbetet. Jag, Darejaves, ger denna befallning. Må den bli redligt fullgjord!«

                      Judarnas äldste byggde vidare och hade god framgång i arbetet genom profeten Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befallt. Och huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar, i kung Darejaves’ sjätte regeringsår. Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit från fångenskapen, firade invigningen av detta Guds hus med glädje. Och till invigningen av detta Guds hus offrade de 100 tjurar, 200 vädurar och 400 lamm, likaså som syndoffer för hela Israel 12 bockar, efter antalet av Israels stammar. Och man förordnade prästerna, efter deras skiften, och leviterna, efter deras avdelningar, till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Moses bok.

                      De som hade återkommit från fångenskapen firade påskhögtid på fjortonde dagen i första månaden. Ty prästerna och leviterna hade då allesammans renat sig, så att de alla var rena. Och de slaktade påskalammet för alla dem som hade återkommit från fångenskapen, också för sina bröder prästerna liksom för sig själva.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 122:1–5 (R. 1)

 

R. Med glädje får vi komma till Herrens hus

eller: Halleluja.

 

Vilken glädje, när man sade till mig:

                      »Vi skall gå till Herrens hus.«

                      Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R.

 

Jerusalem, du mäktiga stad,

                      där hus sluter sig väl till hus,

dit stammarna drar upp, Herrens stammar,

                      enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn.

Där står konungens tron,

                      där tronar han som är av Davids hus. R.

 

Halleluja                                                                                                                   Luk 11:28b

 

V. Saliga de som hör Guds ord

och tar vara på det, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 8:19–21

 

Vid den tiden kom Jesu mor och hans bröder för att prata med Jesus men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sade till honom: »Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig.« Men han svarade: »Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.«