Söndag den 29 september

Första läsningen                                                                                                   Am 6:1a, 4–7

 

Så säger Herren, härskarornas Gud:

Ve de säkra på Sion,

de trygga på Samarias berg.

Ni ligger på elfenbenssängar

och latar er på era soffor,

ni äter lamm från hjorden

och gödkalvar som ni fött upp.

Ni skrålar till harpa

och diktar allsköns sånger som David,

ni dricker ert vin ur offerskålar

och smörjer er med finaste olja,

men Josefs undergång bekymrar er inte.

Därför skall ni gå främst i fångtransporten,

då blir det slut på svirarnas skrål.

 

Responsoriepsalm                                                                                     Ps 146:7–10 (R. 1b)

 

R. Prisa Herren, min själ!

eller: Halleluja.

 

Herren ger de förtryckta deras rätt,

                      han ger de svältande bröd.

                      Herren befriar de fångna. R.

 

Herren öppnar blinda ögon,

                      Herren rätar krökta ryggar,

                      Herren älskar de trogna.

Herren ger främlingar skydd,

                      stöder faderlösa och änkor

                      men korsar de ondas planer. R.

 

Herren härskar för evigt,

                      din Gud, o Sion, från släkte till släkte. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 692

 

Andra läsningen                                                                                                 1 Tim 6:11–16

 

Du som tillhör Gud, sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen — håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr 2 Kor 8:9

 

V. Han som var rik blev fattig för vår skull,

för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 16:19–31

 

Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lasaros låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham, och Lasaros vid hans sida. Då ropade han: ’Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna.’ Men Abraham svarade: ’Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte skall kunna göra det.’ Mannen sade: ’Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe.’ Abraham sade: ’De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem.’ Mannen svarade: ’Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig.’ Men Abraham sade: ’Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda.’ »