Fredag den 27 september

Läsning                                                                                                                 Hagg 2:1b–10

 

I kung Darejaves’ andra regerings år, i sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: Säg till Serubbabel, Sealtiels son, Judas ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket: Lever inte ännu bland er män kvar, som har sett detta hus i dess forna härlighet? Och hurdant ser ni det nu vara? Är det inte som ingenting i era ögon? Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger Herren, och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son, och var frimodiga och arbeta, alla ni som hör till folket i landet, säger Herren. Ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Det förbund som jag slöt med er, när ni drog ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbli ibland er, frukta inte.

                      Ty så säger Herren Sebaot: Ännu en gång, inom en liten tid, skall jag komma himmelen och jorden, havet och det torra att bäva, och alla hednafolk skall jag komma att bäva, och så skall dyrbara gåvor från alla hednafolk föras hit, och jag skall fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Ty mitt är silvret, och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli större än dess forna var, säger Herren Sebaot, och på denna plats skall jag låta friden råda, säger Herren Sebaot.

 

Responsoriepsalm                                                                                      Ps 43:1–4 (R. jfr 5)

 

R. Jag hoppas på Gud, min frälsning.

 

Skaffa mig rätt, o Gud,

                      och utför min sak mot detta trolösa folk,

 

rädda mig från dessa falska

                      och orättfärdiga människor. R.

 

Du är den Gud som är mitt värn.

                      Varför har du förkastat mig?

Varför måste jag gå sörjande,

                      trängd av fiender? R.

 

Sänd ditt ljus och din sanning,

                      må de leda mig,

må de föra mig till ditt heliga berg

                      och till din boning. R.

 

Jag får gå in till Guds altare,

                      till Gud, som är min glädje och fröjd,

                      och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. R.

 

Halleluja                                                                                                              Jfr Mark 10:45

 

V. Människosonen har kommit för att tjäna

och ge sitt liv till lösen för många.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 9:18–22

 

En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: »Vem säger folket att jag är?« De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Guds Messias.« Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«