Torsdag den 13 september

Läsning                                                                                                       1 Kor 8:1b–7, 11–13

 

Kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen, men den som har kärlek, han är känd av Gud. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, vet vi att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. Ty även om det finns så kallade gudar, i himlen eller på jorden — och det finns ju många gudar och många herrar — så har vi bara en Gud, fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.

Denna kunskap finns dock inte hos alla. Somliga sitter så fast i sin gamla avgudatro att de äter köttet just som offerkött, och det tynger deras samvete, osäkert som det är. Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, denne broder som Kristus har dött för. Om ni på detta sätt försyndar er mot era bröder och våldför er på deras osäkra samveten, syndar ni mot Kristus. Alltså: om maten bringar min broder på fall, avstår jag från kött för evigt för att inte bli orsak till min broders fall.

 

Responsoriepsalm                                                             Ps 139:1–3, 13–14b, 23–24 (24b)

 

R. Herre, led mig på den eviga vägen.

 

Herre, du utrannsakar mig och känner mig,

                                      du känner mig, vare sig jag sitter eller står,

                                            du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det,

                                     och med alla mina vägar är du förtrogen. R.

 

Ty du har skapat mina njurar,

                                        du sammanvävde mig i min moders liv.

Jag tackar dig för att jag är danad så underbart.

                                      Detta vet jag: förunderliga är dina verk. R.

 

Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta,

                                              pröva mig och känn mina tankar,

och se till, om jag är stadd på en olycksväg,

                                            och led mig på den eviga vägen. R.

 

Halleluja                                                                                                                      1 Joh 4:12

 

V. Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss,

och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

 

Evangelium                                                                                                             Luk 6:27–38

 

Vid den tiden sade Jesus: »Till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön blir stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.