Torsdag den 12 september

Läsning                                                                                                                    Kol 3:12–17

 

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 150:1–6 (R. 6)

 

R. Allt vad anda har, lova Herren!

eller: Halleluja.

 

Lova Gud i hans helgedom,

                      lova honom i hans mäktiga himmel.

Lova honom för hans väldiga gärningar,

                      lova honom för hans stora härlighet. R.

 

Lova honom med basunklang,

                      lova honom med harpa och lyra.

Lova honom med puka och dans,

                      lova honom med strängaspel och pipa. R.

 

Lova honom med klingande cymbaler,

                      lova honom med dånande cymbaler.

                      Allt vad anda har, lova Herren! R.

 

Halleluja                                                                                                                     1 Joh 4:12

 

V. Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss,

och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 6:27–38

 

Vid den tiden sade Jesus: »Till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön blir stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

                      Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.«