Tisdag den 10 september

Läsning                                                                                                                      Kol 2:6–15

 

Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen — det är omskärelsen genom Kristus — när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 145:1–2, 8–11 (R. 9a)

 

R. Herren är god mot alla.

 

Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung,

                      och lova ditt namn alltid och i evighet.

Jag vill dagligen lova dig

                      och prisa ditt namn alltid och i evighet. R.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla

                      och förbarmar sig över alla sina verk. R.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de besjunga. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 15:16

 

V. Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,

frukt som består, säger Herren.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 6:12–19

 

Jesus gick upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

                      Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.