Torsdag den 15 augusti

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNINGI HIMMELEN

Högtid

 

Mässan på dagen

 

Första läsningen                                                                             Upp 11:19a; 12:1–6a, 10ab

 

Guds tempel i himlen öppnades. Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

                      Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: »Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde.«

 

Responsoriepsalm                                                                         Ps 45:10–12, 16 (R. jfr 10b)

 

R. Drottningen står vid din högra sida, i gyllene skrud.

 

Konungadöttrar har du som tärnor i ditt hov,

                      en drottning står vid din högra sida i guld från Ofir.

Hör, dotter, och ge akt, och böj hit ditt öra:

                      Glöm nu ditt folk och din faders hus,

och må konungen få ha sin lust i din skönhet,

                      ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

Under glädje och fröjd förs de fram,

                      de tågar in i konungens palats. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 636

 

Andra läsningen                                                                                             1 Kor 15:20–27a

 

Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.

 

Halleluja

 

V. Änglaskaran gläder sig och jublar,

ty Maria är upptagen i himmelen.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 1:39–56

 

Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:

 

»Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick

till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem

som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.«

 

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.