Lördag den 17 augusti

Läsning                                                                                                                   Jos 24:14–29

 

Josua sade till folket: »Så frukta nu Herren och tjäna honom ostraffligt och troget. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna Herren. Men om det misshagar er att tjäna Herren, så utvälj åt er i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.«

                      Då svarade folket och sade: »Bort det, att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar! Nej, Herren är vår Gud. Han är den som har fört oss och våra fäder upp ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som inför våra ögon har gjort dessa stora under och bevarat oss på hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk genom vilkas land vi har dragit fram. Herren har förjagat för oss alla dessa folk, likaså amoréerna som bodde i landet. Därför vill vi också tjäna Herren. Ty han är vår Gud.«

                      Josua sade till folket: »Ni kan inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud. Han skall inte ha fördrag med era överträdelser och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar, så skall han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er, i stället för att han hittills har låtit det gå er väl.«

                      Men folket sade till Josua: »Inte så, utan vi vill tjäna Herren.« Då sade Josua till folket: »Ni är nu själva vittnen mot er, att ni har utvalt Herren åt er för att tjäna honom.« De svarade: »Ja.« Han sade: »Så skaffa nu bort de främmande gudar som ni har bland er, och böj era hjärtan till Herren, Israels Gud.« Folket svarade Josua: »Herren, vår Gud, vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra.«

                      Så slöt då Josua på den dagen ett förbund med folket och förelade dem lag och rätt i Sikem. Och Josua tecknade upp allt detta i Guds lagbok. Och han tog en stor sten och reste den där, under eken som stod vid Herrens helgedom. Och Josua sade till allt folket: »Se, denna sten skall vara vittne mot oss, ty den har hört alla de ord som Herren har talat med oss. Den skall vara vittne mot er, så att ni inte förnekar er Gud.« Sedan lät Josua folket gå, var och en till sin arvedel. En tid härefter dog Herrens tjänare Josua, Nuns son, 110 år gammal.

 

Responsoriepsalm                                                                  Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11 (R. jfr 5a)

 

R. För mig finns inget gott utom dig.

 

Bevara mig, Gud,

                      ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: »Du är ju Herren,

                      för mig finns inget gott utom dig.« R.

 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd.

                      Ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,

                      han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R.

 

Du visar mig livets väg,

                      inför ditt ansikte finns glädje till fyllest,

                      ljuvlighet i din högra hand för evigt. R.

 

Halleluja                                                                                                              Jfr Matt 11:25

 

V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,

som uppenbarat himmelrikets hemligheter

för dem som är som barn.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 19:13–15

 

Vid den tiden kom folket till Jesus med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: »Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.« Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.