Fredag den 16 augusti

Läsning                                                                                                                     Jos 24:1–13

 

Josua församlade alla Israels stammar till Sikem. Och han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, dess domare och dess tillsyningsmän, och de trädde fram inför Gud. Och Josua sade till allt folket:

                      »Så säger Herren, Israels Gud: På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader. Och de tjänade där andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra omkring i hela Kanaans land. Och jag gjorde hans säd talrik. Jag gav honom Isak, och åt Isak gav jag Jakob och Esau. Och jag gav Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. Men Jakob och hans söner drog ned till Egypten. Sedan sände jag Mose och Aron och hemsökte Egypten med de gärningar jag gjorde där, och därefter förde jag er ut. Och när jag förde era fäder ut ur Egypten och ni hade kommit till havet, förföljde egyptierna era fäder med vagnar och ryttare ned i Röda havet. Då ropade de till Herren, och han satte ett tjockt mörker mellan er och egyptierna och lät havet komma över dem, så att det övertäckte dem. Ja, ni såg med egna ögon vad jag gjorde med egyptierna.

                      Sedan bodde ni i öknen en lång tid. Därefter förde jag er in i amoréernas land, vilka bodde på andra sidan Jordan, och de inlät sig i strid med er. Men jag gav dem i er hand, så att ni intog deras land, och jag förgjorde dem för er. Då reste sig Balak, Sippors son, kungen i Moab, och gav sig i strid med Israel. Och han sände och lät kalla till sig Bileam, Beors son, för att denne skulle förbanna er. Men jag ville inte höra på Bileam, utan han måste välsigna er, och jag räddade er ur hans hand. Och när ni hade gått över Jordan och kommit till Jeriko, gav sig Jerikos borgare i strid med er, likaså amoréerna, perisséerna, kananéerna, hetiterna och girgaséerna, hivéerna och jebuséerna. Men jag gav dem i er hand. Och jag sände getingar framför er, och genom dessa förjagades amoréernas två kungar för er, inte genom ditt svärd eller din båge. Och jag gav er ett land som du inte hade lagt ned något arbete på, likaså städer som ni inte hade byggt, och i dem fick ni bo. Och av vingårdar och olivplanteringar som ni inte hade planterat fick ni äta.«

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 136:1–3, 16–18, 21–22, 24

 

Tacka Herren, ty han är god,

    R. evigt varar hans nåd.

Tacka gudarnas Gud

    R. evigt varar hans nåd.

Tacka herrarnas Herre,

    R. evigt varar hans nåd.

Han ledde sitt folk i öknen,

    R. evigt varar hans nåd.

Han slog mäktiga kungar,

    R. evigt varar hans nåd.

och dräpte väldiga kungar,

    R. evigt varar hans nåd.

 

Han gav deras land till arvedel,

    R. evigt varar hans nåd.

till arvedel åt sin tjänare Israel,

    R. evigt varar hans nåd.

Han ryckte oss ur våra fienders grepp,

    R. evigt varar hans nåd.

 

Halleluja                                                                                                           Jfr 1 Thess 2:13

 

V. Ta inte emot Guds ord som ett människoord

utan som vad det verkligen är: Guds ord.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 19:3–12

 

Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus för att sätta honom på prov och frågade: »Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?« Han svarade: »Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?« Och han fortsatte: »Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« De frågade: »Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?« Han svarade: »Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.«

                      Lärjungarna sade: »Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig.« Han svarade: »Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta.«