Hoppa till innehåll

Fredag den 30 juni

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 1993:

 

Läsning                                                                                                 1 Mos 17:1, 9–10, 15–22

 

När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig Herren för honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig. Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras.«

                      Och Gud sade åter till Abraham: »Din hustru Sarai skall du inte mer kalla Sarai, utan Sara skall vara hennes namn. Och jag skall välsigna henne och skall också med henne ge dig en son. Ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skall komma av henne, kungar över folk skall härstamma från henne.«

                      Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: »Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?« Och Abraham sade till Gud: »Måtte allenast Ismael få leva inför dig!«

                      Då sade Gud: »Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter honom. Men angående Ismael har jag också hört din bön. Se, jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Tolv hövdingar skall han få till söner, och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.« Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 128:1–5 (R. 4)

 

R. Så välsignas de som fruktar Herren.

 

Salig den som fruktar Herren

                      och vandrar på hans vägar.

Av dina händers arbete får du njuta frukten.

                      Salig är du, det skall gå dig väl! R.

 

Lik ett fruktsamt vinträd blir hustrun i ditt hus,

                      lika olivskott barnen kring ditt bord. R.

 

Så välsignas den man som fruktar Herren.

                      Herren välsigne dig från Sion.

Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar,

                      och må du få se barn av dina barn. R.

 

Ur Lektionarium för vardagar band II utgiven 2022:

 

Läsning                                                                                                1 Mos 17:1, 9–10, 15–22

 

När Abram var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade : ”Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig.” Vidare sade Gud till Abraham : ”Du å din sida skall hålla mitt förbund, du och dina ättlingar i släktled efter släktled. Förbundet mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla på detta sätt : ni skall låta omskära alla av manligt kön.”

                      Gud sade till Abraham : ”Din hustru Saraj skall du inte mer kalla Saraj : hon skall heta Sara. Jag skall välsigna henne, jag skall låta henne skänka dig en son. Jag skall välsigna henne, så att folk och kungar skall härstamma från henne.” Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och tänkte : ”Inte kan man bli far när man är hundra år gammal ? Och inte kan Sara föda barn, hon som är nittio år ?” Och Abraham sade till Gud : ”Måtte Ísmael få leva i ditt hägn !”

                      Men Gud sade : ”Din hustru Sara skall verkligen föda dig en son, och du skall ge honom namnet Isak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund : jag skall vara hans Gud och hans ättlingars Gud. Vad Ísmael angår har jag hört din bön : jag skall välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan. Han skall bli far till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.”

                      När Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg upp igen.

 

Responsoriepsalm                                                                                         Ps 128:1–5 (R. 4)

 

R. Så välsignas den man som fruktar Herren.

 

Salig den som fruktar Herren

                      och vandrar på hans vägar.

Av dina händers möda får du njuta frukten.

                      Salig du ! Ja, det skall gå dig väl. R.

 

Lik en vinstock som bär frukt

                      är hustrun därinne i ditt hus,

lika plantor av olivträd

                      är barnen kring ditt bord. R.

 

Så välsignas den man

                      som fruktar Herren.

Herren välsigne dig från Sion.

                      Må du få se Jerusalems välgång

                      i alla dina dagar. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 8:17

 

V. Han tog vår svaghet,

och våra sjukdomar lyfte han av oss.

 

Evangelium                                                                                                               Matt 8:1–4

 

När Jesus gick ner från berget, följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: »Herre, vill du, så kan du göra mig ren.« Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sade till honom: »Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.«