Tisdag den 19 juni

 

Läsning                                                                                                            1 Kung 21:17–29

 

Herrens ord kom till tisbiten Elia. Han sade: »Res dig, gå iväg och möt Ahab, Israels kung, som bor i Samaria. Du träffar honom i Nabots vingård, dit han har gått ned för att ta den i besittning. Och du skall tala till honom och säga: ’Så säger Herren: Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet?’ Därefter skall du tala till honom och säga: ’Så säger Herren: På samma ställe där hundarna har slickat Nabots blod skall hundarna slicka också ditt blod.’»

                      Ahab sade till Elia: »Har du slutligen funnit mig, du min fiende?« Han svarade: »Ja, jag har funnit dig. Eftersom du har sålt dig till att göra vad ont är i Herrens ögon, skall jag också låta vad ont är komma över dig och skall sopa bort dig, och av Ahabs hus skall jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel. Och jag skall göra med ditt hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons, hus, därför att du har förtörnat mig och kommit Israel att synda. Också om Isebel har Herren talat och sagt: Hundarna skall äta upp Isebel vid Jisreels murar. Ja, den av Ahabs hus, som dör i staden, skall hundarna äta upp, och den som dör ute på marken skall himmelens fåglar äta upp.«

                      (Ingen har heller varit som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isebel eggade honom till det. Mycken styggelse förövade han, genom att han följde efter de eländiga avgudarna, alldeles så som amoréerna hade gjort, vilka Herren fördrev för Israels barn.)

                      Men när Ahab hörde de orden, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sin kropp och fastade. Och han låg höljd i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till tisbiten Elia. Han sade: »Har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han så ödmjukar sig inför mig, skall jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid skall jag låta olyckan komma över hans hus.«

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 51:3–6a,11, 16 (R. jfr 3a)

 

R. Var mig nådig, o Gud.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Ty jag känner mina synder,

                      mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat

                      och gjort vad ont är i dina ögon. R.

 

Vänd bort ditt ansikte från mina synder,

                      och utplåna alla mina skulder.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min frälsare,

                      så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 13:34

 

V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:

att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:43–48

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«