Fredag den 31 maj

JUNGFRU MARIAS BESÖK

Fest

 

Läsning                                                                                                                     Sef 3:14–18

 

Jubla, du dotter Sion,

höj glädjerop, du Israel.

Var glad och fröjda dig av allt hjärta,

du dotter Jerusalem.

Herren har tagit bort straffdomarna från dig,

han har röjt din fiende ur vägen.

Herren, som bor i dig, är Israels konung,

du behöver ej mer frukta något ont.

På den tiden skall det sägas till Jerusalem:

»Frukta inte, Sion, låt ej modet falla.

Herren, din Gud, bor i dig,

en hjälte som kan frälsa.

Han gläder sig över dig med lust,

han tiger stilla i sin kärlek,

han fröjdas över dig med jubel.«

Dem som med bedrövelse måste sakna högtiderna,

dem skall jag då församla,

dem som levde skilda från dig,

du som själv bar förödmjukelsens börda.

 

eller:

 

Läsning                                                                                                                  Rom 12:9–16

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka.

 

Responsoriepsalm                                                                       Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6 (R. 6b)

 

R. Israels Helige är stor bland er.

 

Se, Gud är min frälsning,

                      jag är trygg och fruktar inte,

ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång,

                      och han blev mig till frälsning. R.

 

Ni skall ösa vatten med fröjd

                      ur frälsningens källor.

Tacka Herren, åkalla hans namn,

                      gör hans gärningar kända bland folken,

                      förkunna att hans namn är högt. R.

 

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.

                      Må detta bli känt över hela jorden.

Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,

                      ty Israels Helige är stor bland er. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Luk 1:45

 

V. Salig är du, jungfru Maria, du som trodde,

ty det som Herren har låtit säga dig skall ske.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 1:39–56

 

Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.« Då sade Maria:

 

»Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.«

 

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.