Hoppa till innehåll

Tisdag den 4 maj

Läsning                                                                                                                 Apg 14:19–28

 

Till Lystra kom några judar från Antiochia och Ikonion. Dessa fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe.

                      Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonion och Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. »Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike«, sade de. I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på.

                      Sedan for de vidare genom Pisidien och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge, fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort. Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en ganska lång tid hos lärjungarna där.

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 145:10–13b, 21 (R. jfr 10)

 

R. Alla dina verk skall tacka dig

eller: Halleluja.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de besjunga. R.

 

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar

                      och ditt rikes ära och härlighet.

Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

                      och ditt herravälde varar från släkte till släkte. R.

 

Min mun skall förkunna Herrens lov,

                      allt som lever skall prisa hans heliga namn

                      alltid och i evighet. R.

 

Halleluja                                                                                                          Jfr Luk 24:46, 26

 

V. Kristus måste lida och uppstå från de döda

och så gå in i sin härlighet.

 

Evangelium                                                                                                          Joh 14:27–31a

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det, när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig.«