Tisdag den 16 april

Läsning                                                                                                                        Jes 49:1-6

 

Hör på mig, ni havsländer,

och ge akt på detta, ni folk, som bor i fjärran.

Herren kallade mig, när jag ännu var i moderlivet,

han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte.

Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd

och gömde mig under sin hands skugga.

Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Och han sade till mig: ”Du är min tjänare, Israel,

genom vilken jag vill förhärliga mig.”

Men jag tänkte: ”Förgäves har jag mödat mig,

fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft.

Dock, min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud.”

Och nu säger Herren, han som danade mig till sin tjänare,

när jag ännu var i moderlivet,

för att jag måtte föra Jakob tillbaka till honom,

så att Israel inte rycktes bort —

ty jag är ärad i Herrens ögon,

och min Gud har blivit min starkhet — han säger:

Det är för litet för dig, då du är min tjänare,

att endast upprätta Jakobs stammar

och föra tillbaka de bevarade av Israel.

Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken,

för att min frälsning må nå till jordens ända.

 

Responsoriepsalm                                                                 Ps 71:1–4a, 5–6b, 15, 17 (R. 15)

 

R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

 

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

                      låt mig aldrig komma på skam.

Rädda och befria mig i din rättfärdighet,

                      hör min bön och hjälp mig. R.

 

Var mig en klippa där jag får bo,

                      och dit jag alltid kan fly,

ty du har lovat mig din hjälp,

                      du är mitt bergfäste och min borg.

                      Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld. R.

 

Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,

                      min tillförsikt alltifrån min ungdom.

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,

                      du har förlöst mig ur min moders liv. R.

 

Min mun skall förkunna din rättfärdighet,

                      hela dagen din godhet,

                      ty jag känner inget mått på den.

Gud, du har undervisat mig allt ifrån min ungdom,

                      och än i dag förkunnar jag dina under. R.

 

Lovsång

 

V. Var hälsad, du vår konung Jesus Kristus.

Lydig Fadern fördes du till att korsfästas,

lik ett lamm som förs bort till att slaktas.

 

Evangelium                                                                                                Joh 13:21–33, 36–38

 

Vid den tiden hade Jesus och hans lärjungar samlats till måltid. Han skakades i sitt innersta och vittnade: ”Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig.” Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: ”Herre, vem är det?” Jesus svarade: ”Han som får brödet som jag nu doppar.” Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son. När Judas hade fått brödet for Satan in i honom. Jesus sade: ”Gör genast vad du skall göra!” Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt.

När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma.

Simon Petrus frågade: ”Vart går du, herre?” Jesus svarade: ”Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram skall du följa mig.” Petrus sade: ”Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig.” Då sade Jesus: ”Du skall ge ditt liv för mig? Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig.”

 

                                                                           

I domkyrkan firas denna dag även:

 

OLJEVIGNINGSMÄSSAN

 

Första läsningen                                                                                        Jes 61:1-3a, 6a, 8b-9

 

Herrens, Herrens Ande är över mig,

ty Herren har smort mig

till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka.

Han har sänt mig till att läka dem

som har ett förkrossat hjärta,

till att predika frihet för de fångna

och förlossning för de bundna,

till att predika ett nådens år från Herren

och en hämndens dag från vår Gud,

en dag, då han skall trösta alla sörjande,

då han skall låta de sörjande i Sion

få huvudprydnad i stället för aska,

glädjeolja i stället för sorg,

högtidskläder i stället för en bedrövad ande.

Men ni skall heta Herrens präster,

och man skall kalla er vår Guds tjänare.

Jag skall ge dem deras lön i trofasthet

och sluta ett evigt förbund med dem.

Och deras släkte skall bli känt bland folken

och deras avkomma bland folkslagen.

Alla som ser dem skall märka på dem,

att de är ett släkte som Herren har välsignat.

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 89:21-22, 25, 27 (R. jfr 2a)

 

R. Om Herrens nåd vill jag evigt sjunga.

 

Jag har funnit min tjänare David

                      och smort honom med min heliga olja.

Min hand skall stadigt vara med honom,

                      och min arm skall styrka honom. R.

 

Min trofasthet och min nåd skall vara med honom,

                      och i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

Han skall kalla mig så : Du min fader,

                      min Gud och min frälsnings klippa. R.

 

Andra läsningen                                                                                                        Upp 1:4-8

 

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör här-ligheten och väldet i evigheters evighet, amen.

                      Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

 

Lovsång                                                                                                                      Jfr Jes 61:1

 

V. Herrens Ande är över mig,

han har sänt mig att frambära ett glädjebud till de fattiga.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 4:16–21

 

Vid den tiden kom Jesus till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabba-ten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befri-else för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och för-kunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den till-baka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skrift-ställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”