Böneapostolatet

Böneapostolatet erbjuder dig en enkel och djup andlighet som hjälper dig att söka Guds vilja och att i varje ögonblick av dagen känna att du vilar i Guds hand. Det erbjuder dig att förena ditt liv och din bön med den universella kyrkans bön och mission.

Böneapostolatet föreslår dig därför att varje morgon överlämna din dag till Gud och be honom att den helige ande leder dig i allt du gör. På så sätt bidrar allt du gör och alla dina lidanden, till frälsning, ty de förenas med Kristus som offrar sig för oss i varje eukaristi.
 
Genom att varje dag ärligt söka Guds vilja och i kristen anda utföra den tjänst eller det arbete som fallit på din lott, uppfyller du din plats i kyrkan, vilken är speciell för varje döpt person, men alla har samma värde.
 
Böneapostolatet erbjuder dig att leva din speciella mission inom kyrkan i gemenskap med den universella kyrkan genom att be för de intentioner Påven varje månad föreslår sina trogna.
 
Det handlar dels om intentioner för den universella kyrkan, dels för den missionerande kyrkan.
 
Böneapostolatet uppstod i Frankrike 1844. Fader Francois Gautrelet förklarade för en grupp jesuitseminarister, som var angelägna att ge sig ut och missionera:Ni kan bli apostlar redan nu, böneapostlar! Överlämna alla era dagliga gärningar i förening med Herrens hjärta för allt det Han vill, ankomsten av Hans rike för själarnas frälsning."

År 2000 hade Böneapostolatet mer än 40 miljoner medlemmar, 50 olika "Hjärtats sändebud" och 40 andra tidskrifter. Böneapostolatet är i sanning Påvens egen "bönegrupp". Det är, som Påven Johannes Paulus skrev 1985:

en värdefull skatt direkt från Påvens hjärta till Kristi hjärta.

Kontaktuppgifter:

Böneapostolatet

Kungsträdgårdsgatan 12

111 47 Stockholm

PG: 1289856-5

E-post: boneapo@bredband.net

Internationell hemsida