Helgon

Helgon är människor som under sitt liv har visat helighet, det vill säga en större kärlek till Gud och till medmänniskorna än vi väntar oss av de flesta. Många av dem är martyrer, som med sitt liv har fått plikta för sin tro. Kyrkan tror att de nu är hos Gud och ber för människorna på jorden. De troende vördar dem därför och ber om deras förbön, men de tillber dem inte, för tillbedjan är något som bara tillkommer Gud själv.

Det är Gud som gör människor till helgon genom sin nåd, och kyrkan kan inte utnämna någon till helgon. Däremot uttrycker den ibland sin övertygelse om att vissa människor har visat sig vara helgon. Detta sker i två etapper. Den första kallas saligförklaring eller beatifikation. Efter noggrann granskning förklarar den lokala eller regionala kyrkan en viss person eller flera personer för helgon. De räknas då inom detta område som helgon, och deras minne firas genom en särskild dag i kalendern. Nästa steg är helgonförklaring eller kanonisation. Den företas av påven efter ytterligare granskning, och den kanoniserade räknas då som helgon av hela kyrkan. (Källa: Beskow, P: Katolskt ABC, Veritas Förlag 2008, bearb.)

Hostia

Hostian är Kristi kropp; brödet som vi tar emot i kommunionen. Vi säger inte "oblat" som andra samfund i Sverige.