Torsdag den 15 februari

Läsning                                                                                                              5 Mos 30:15–20

 

Mose talade till folket och sade: »Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag nu i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och förordningar, för att du må leva och föröka dig och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så att du tillber andra gudar och tjänar dem, så förkunnar jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni skall då inte länge leva i det land dit du nu drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. Jag tar i dag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dem.«

 

Responsoriepsalm                                                                         Ps 1:1–4,6 (R. jfr Ps 40:5a)

 

R. Salig är den som förtröstar på Herren.

 

Salig är den som inte följer de gudlösas råd

                      och inte går syndares väg

                      eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag

                      och tänker på hans lag både dag och natt. R.

 

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,

                      vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar:

                      allt vad han gör, det lyckas väl. R.

 

Inte så de gudlösa:

                      de är som agnar som vinden för bort.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg,

                      men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.

 

Lovsång                                                                                                                        Matt 4:17

 

V. Omvänd er, säger Herren,

ty himmelriket är nära.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 9:22–25

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«

                      Och han sade till alla: »Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?«