Torsdag den 15 mars

Läsning                                                                                                                      Jes 49:8–15

 

Så säger Herren:

Jag bönhör dig i behaglig tid,

och jag hjälper dig på frälsningens dag.

Jag skall bevara dig och fullborda i dig

förbundet med folket, så att du skall upprätta landet

och utskifta de ödelagda arvslotterna

och säga till de fångna: »Dra ut«,

till dem som sitter i mörkret: »Kom fram.«

De skall finna bete utmed vägarna,

ja, betesplatser på alla kala höjder.

De skall varken hungra eller törsta,

ökenhettan och solen skall inte skada dem,

ty deras förbarmare skall leda dem

och skall föra dem till vattenkällor.

Och jag skall göra alla mina berg till öppna vägar,

och mina färdvägar skall byggas höga.

Se, där kommer de fjärran ifrån,

ja, somliga från norr och andra från väster,

somliga också från sinéernas land.

Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord,

och brist ut i jubel, ni berg.

Ty Herren tröstar sitt folk

och förbarmar sig över sina betryckta.

Men Sion säger: »Herren har övergivit mig,

Herren har glömt mig.«

Kan då en moder glömma sitt barn,

så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt?

Och om hon än kunde glömma sitt barn,

så skulle dock jag inte glömma dig.

 

Responsoriepsalm                                                              Ps 145:8–9,13c–14,17–18 (R. 8a)

 

R. Nådig och barmhärtig är Herren.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla

                      och förbarmar sig över alla sina verk. R.

 

Herren är trofast i alla sina ord,

                      full av godhet i alla sina gärningar.

Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla,

                      och han upprättar alla förnedrade. R.

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar

                      och nådig i alla sina verk.

Herren är nära alla dem som åkallar honom,

                      alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.

 

Lovsång                                                                                                                 Joh 11:25a,26

 

V. Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren.

Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

 

Evangelium                                                                                                              Joh 5:17–30

 

Vid den tiden svarade Jesus judarna: »Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.« Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.

                      Jesus vände sig till dem och sade: »Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill. Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

                      Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.«