Måndag den 11 december

Läsning                                                                                                                      Jes 35:1–10

 

Öknen och ödemarken skall glädja sig,

och hedmarken skall fröjdas och blomstra som en lilja.

Den skall blomstra skönt och fröjda sig,

ja, fröjda sig och jubla.

Libanons härlighet skall bli den given,

Karmels och Sarons prakt.

Ja, de skall få se Herrens härlighet, vår Guds prakt.

Stärk maktlösa händer,

ge kraft åt vacklande knän.

Säg till de modfällda:

»Var frimodiga, frukta inte.«

Se, er Gud kommer med hämnd,

vedergällning kommer från Gud,

ja, själv kommer han och frälser er.

Då skall de blindas ögon öppnas

och de dövas öron upplåtas.

Då skall den lame hoppa som en hjort,

och den stummes tunga skall jubla.

Ty vatten skall bryta fram i öknen

och strömmar på hedmarken.

Av förbränt land skall bli en sjö

och av torr mark vattenkällor.

På den plats där ökenhundar vilade sig skall växa gräs,

tillsammans med vass och rör.

Och en banad väg, en färdväg, skall gå där fram,

och den skall kallas »den heliga vägen«.

Ingen oren skall färdas på den,

den skall vara för dem själva.

 

Den som vandrar den vägen skall inte gå vilse,

om han också hör till de okunniga.

Där skall inte vara något lejon,

ej heller skall något annat vilddjur komma dit.

Inget sådant skall finnas där,

men ett frälst folk skall vandra på den.

Ja, Herrens befriade skall vända tillbaka

och komma till Sion med jubel.

Evig glädje skall kröna deras huvuden,

fröjd och glädje skall de få,

men sorg och suckan skall fly bort.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 85:9–14 (R. Jes 35:4d)

 

R. Gud skall komma och frälsa oss.

 

Jag vill höra Guds ord,

                      ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.

Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,

                      och hans ära skall bo i vårt land. R.

 

Godhet och trofasthet skall mötas där,

                      rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden

                      och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

 

Herren skall ge oss goda gåvor,

                      och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför honom,

                      frälsning skall följa i hans spår. R.

 

Halleluja

 

V. Se, Herren, hela jordens konung, kommer.

Han skall lyfta av oss fångenskapens ok.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 5:17–26

 

En dag höll Jesus på att undervisa, och där satt fariseer och laglärare, som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad, och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln, gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: »Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.« Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: »Vad är det för en hädare! Vem kan förlåta synder utom Gud?« Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem: »Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Stig upp och gå! Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bår och gå hem.« Genast reste han sig, mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem, allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: »Det är otroligt, det vi har sett i dag.«