Lördag den 11 november

Läsning                                                                                                   Rom 16:3–9,16,22–27

 

Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Hälsa Ampliatus, min käre broder i Herren. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristi tjänst, och min käre Stachys. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er.

                      En hälsning också från mig, Tertius, som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev. Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar också sin hälsning, liksom stadskassören Erastos och brodern Quartus.

                      Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron — honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.

 

Responsoriepsalm                                                                       Ps 145:2–5,10–11 (R. jfr 1b)

 

R. Jag vill prisa Herrens namn för evigt.

 

Jag vill dagligen lova dig

                      och prisa ditt namn alltid och i evighet.

Stor och högtlovad är Herren,

                      outrannsaklig är hans storhet. R.

 

Släkte efter släkte skall prisa dina verk,

                      de skall förkunna dina väldiga gärningar.

De skall tala om ditt majestät, din härliga glans,

                      och dina underfulla verk skall jag begrunda. R.

 

Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,

                      och dina fromma skall lova dig.

De skall tala om ditt rikes ära,

                      och din makt skall de besjunga. R.

 

Halleluja                                                                                                                 Jfr 2 Kor 8:9

 

V. Jesus Kristus var rik blev fattig för er skull,

för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 16:9–15

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

                      Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ger er det som skall tillhöra er?

                      Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.«

                      Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sade han till dem: »Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.«