Tisdag den 20 juni

Läsning                                                                                                                     2 Kor 8:1–9

 

Jag vill tala om för er vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats — efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er.

                      Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.

                      Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom.

 

Responsoriepsalm                                                                                  Ps 146:2,5–9a (R. 2a)

 

R. Lova Herren, min själ

eller: Halleluja.

 

Jag vill lova Herren, så länge jag lever,

                      jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. R.

 

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud,

                      den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

Han har gjort himlen och jorden och havet

                      och allt som finns i dem.

                      Han är trofast för evigt. R.

 

Han skaffar rätt åt de förtryckta,

                      han ger bröd åt de hungrande.

                      Han löser de fångna. R.

 

Herren öppnar de blindas ögon,

                      Herren upprättar de förnedrade,

Herren bevarar främlingar,

                      faderlösa och änkor tar han sig an. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Jfr Joh 13:34

 

V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren:

att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 5:43–48

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.«